Opcje
Witaj gościu, zaloguj się lub załóż konto.

Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego 

 

 Pojęcia: 

1)    Sprzedający: właściciel sklepu Internetowego Neo Lady - Studio Zdrowia i Fizjoterapii Katarzyna Wasielewska, z siedzibą w Elblągu, przy ulicy Zacisze 4a, nr kontaktowy 572 922 344 

nr NIP 578 158 86 04.

2)    Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.).

3)    Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.neolady.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4)    Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży wyłącznie te, które są oznaczone ceną. Produkt oznaczone ceną 0 zł. oznaczją produkty, których ceny sprzedaży nie mogą być widoczne na stronie sklepu internetowego ( warunki sprzedaży właściciela marki Medik8, ZO Skin Health).

5)    Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów.

6)    Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.

7)    Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1.    Sklep Internetowy Neo Lady  prowadzony jest przez Sprzedającego na terenie Polski.

2.    Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

3.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):

a)    Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja;

b)    Netscape 7.0 lub wyższa wersja;

c)    Mozilla 1.3 lub wyższa wersja,

d)    Google Chrome,

e)    Safari,

f)     Opera.

4.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5.    Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia (otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu), cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. 

6.    Towary opatrzone są zdjęciem zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.

7.    Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie Internetowym niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

8.    Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego, a także firmy kurierskiej odpowiedzialnej do dostarczenie przesyłki.

9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i płatności przelewem bankowym przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

II. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego 

 

1.    Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2.    Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

3.    Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień. 

4.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b)    niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c)    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d)    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

5.    Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

6.    Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego i jest oznaczony ceną ( cena to kwota powyżej 0zł.) Po złożeniu zamówienia w terminie 2 dni Sprzedający potwierdza za posrednictwem poczty elektronicznej Klientowi dostępność Towaru.W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu zamówienia.

III. Składanie zamówień 

 

1.    Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

2.    Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane w dni powszednie do godziny 12:00.

3.    W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4.    Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”)  stanowi  ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.   

5.    Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje - na wskazany przez niego adres poczty e-mail  - potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towarów z Klientem. Realizacja umowy sprzedaży jest możliwa pod warunkiem dostępności produktów na magazynie.

IV. Dokonywanie płatności. Ceny. 

 

1.    Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 

a)    podawane są w złotych polskich i są powyżej 0zł. 

b)    zawierają podatek VAT,

c)    nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient jest informowany zgodnie z postanowieniem V ust. 3 Regulaminu.

2.    Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a)    gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);

b)    przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem,  brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego.

 

Właściciel rachunku: Studio Zdrowia i Fizjoterapii Katarzyna Wasielewska, Elbląg, ul.Zacisze 4a

nr rachunku 23 8300 0009 0000 4972 3000 0010 Powiślański Bank Spółdzielczy

c) za pomocą serwisu płatniczego PayPro S.A.

3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

4.    Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

V. Realizacja zamówień. 

 

1.    Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2.    Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a)    wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za koszty dostawy;

b)    dostępności Towaru.

3.    Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (np. kurier) i sposobu płatności wybranego przez Klienta (np. za pobraniem).

4.    Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika to od 1 do 2 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

5.    Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego. 

6. Klient po otrzymaniu przesyłki ma obowiązek sprawdzić zgodność otrzymanych produktów z zamówieniem, sprawdzić termin ważności, nienaruszone opakowanie. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości należy powiadomić sklep w formie pisemnej w terminie  3 dni od daty doręczenia przesyłki. 

7.    Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

8.    Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

1.    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn  z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.    Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Neo Lady , Elblag 82-300, ul.Zacisze 4a lub drogą elektroniczną na adres sklep@neolady.pl. 

3.    Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowanie tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

4.    Stosowny formularz odstąpienia od umowy sprzedaży jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego Neo Lady.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności.  To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 

6.    Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. ( dotyczy sytuacji, w której paczka nie została nadana do klienta ).

7.    Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu oraz  z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: Studio Zdrowia i Fizjoterapii Katarzyna Wasielewska, Elbląg 82-300, ul.Zacisze 4a

8.    Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Kupujący. W przypadku zwrotu towaru z powodu rozwiązania umowy zawartej na odległość koszt dostawy towaru ponosi Kupujący, dotyczy przypadku w którym zamówienie nie uwzględnia kosztów wysyłki. W takiej sytuacji kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki 18zł. (dotyczy kosztów dostawy poniesionych przez Sprzedającego)

9. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem PayPro i rezygnacji z zamówienia Klient ponosi koszt prowizji z tytułu dokonanej płatności za pośrednictwem serwisu. Wysokość tej prowizji stanowi 1,2% wartości dokonałej płatności w serwisie. Zwrot środków zostanie dokonany poprzez serwis Przelewy24, w kwocie pomniejszonej o wysokość prowizji. 

10. W przypadku opłacenia przesyłki i jej nieodebrania, paczka wraca do Sprzedającego. W takiej sytuacji zostanie dokonany zwrot środków na konto Klienta pomniejszony o koszty:

wysyłki paczki, jej ewentualnego magazynowania i jej powrotu do Sprzedającego.

VII. Wady Towaru. Reklamacje.

                                                                            

1.    Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. 

2.    Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie udziela gwarancji na zakupione produkty kosmetyczne. Ewentualne reklamacje dotyczące jakości produktu będa zgłaszane do producenta/dystrybutra przez Sprzedającego w imieniu Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Sprzedający powiadomi Kupujacego w terminie 14 dni.

3.    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. 

4.    W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z  przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.

5.    Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

6.    W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz reklamacji  oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz w  z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą na adres :Neo Lady Elbląg 82-300, ul.Zacisze 4a. W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego). 

7.    Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

8.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany Towaru ponosi Sprzedający.

9.    W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.

10. W przypadku odebrania uszkodzonej przesyłki, Kupujący ma obowiązek sprawdzić zawartość przy kurierze. Po stwierdzeniu uszkodzeń zamówionych produktów należy spisać z kurierem protokół uszkodzeń, wykonać zdjęcia: opakowania zbiorczego z każdej strony, poszczególnych produktów. Wypełnić formularz reklamacyjny i przesłać go wraz z protokołem zniszczeń i zdjęciami na email: sklep@neolady.pl w terminie do 2 dni od jej doręczenia. Opakowanie wraz z produktami i dowodem zakupu należy zachować do czasu otrzymania odpowiedzi i kolejnych kroków reklamacyjnych ze strony sklepu. Za transport paczki odpowiada firma kurierska.  

 

VIII. Dane osobowe 

 

Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w Formularzu Rejestracji albo w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy w Sklepie nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obligatoryjne).

Podanie tych danych oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w celu realizacji umowy sprzedaży, a także w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedający.  Przedmiotowe dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom trudniącym się dostarczaniem Towarów, z tym że zakres tego powierzenia nie może wykraczać poza dane konieczne dla dostarczenia Towaru Klientowi. Każdy zarejestrowany w Sklepie Internetowym Klient ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2012 r. Nr 101 poz 926 z późn.zm.) oraz ich poprawiania, a ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tej ustawie, w tym w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tej ustawie.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres e-mail lub nr telefonu, informacji handlowych pochodzących od Sprzedającego. Zgoda taka obejmuje również możliwość korzystania z automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr.171 poz. 1800 z późn.zm.).

Klient zakładający konto klienta w sklepie jednocześnie wyraża zgodę na status stałego klienta, dzięki któremu może korzystać ze zniżek i rabatów widocznych po zalogowaniu, a także na otrzymywanie ofert promocyjnych pocztą elektroniczną.

IX. Postanowienia końcowe 

 

1.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Sklepu Internetowego (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym).  Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą; zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.    Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.

4.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

5.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.

6.    W razie zaistnienia między Stronami  sporu, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in: 

a)    zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;

b)    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c)    pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

Klient ma także  możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

7.    Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25.12.2019 r.